ترجمه مقاله

انتقال کشتی به کشتی

ship-to-ship transfer, STS1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جابه‌جایی محصولات نفتی که در آن شناورها در دریا پهلوبه‌پهلوی هم قرار می‌گیرند و محموله از یکی به دیگری انتقال می‌یابد
ترجمه مقاله