ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتخابات زودهنگام

snap election

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انتخابات پیش از موعد در نظام مجلسی که به تقاضای رئیس دولت برگزار می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ