ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباشت چربی زنانه

gynoid fat deposition

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جمع ‌شدن چربی اضافی در باسن و ران‌ها که به چاقی زنانه منجر می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ