ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انبار اطفا

fire-tool cache, fire cache, fire equipment cache

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انباری که در آن ابزار و تجهیزات اطفای حریق نگهداری می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ