ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباری سینه

bow locker

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محفظه‏ای که درست در پشت دماغۀ کشتی قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ