ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

امدادی

madison, American race, madison race

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از مسابقات راهه که به‌صورت هم‌آغاز برگزار می‌شود و در آن تیم‌ها هرکدام با دو دوچرخه‌سوار شرکت می‌کنند تا به‌تناوب جانشین یکدیگر شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ