ترجمه مقاله

الگوریتم

algorithm

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندهای متناهی برای حل نوعی از مسائل، خصوصاً روشی که در آن به‌طور متوالی یک فرایند پایه برای حل مسئله تکرار شود متـ . خوارزمی
ترجمه مقاله