ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الکاوان

Alateen

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انجمنی برای اجرای برنامۀ دوازده‌قدمی متشکل از الکاوندهای نوجوانانی که در ارتباط مستمر با یک فرد الکلی بوده‌اند * واژۀ الکاوان از ادغام دو واژۀ الکاوند و نوجوان، به قیاس با صورت لاتین آن، ساخته شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ