ترجمه مقاله

الکاسالان

ACOAs 1/ACA 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← الکلی‌زادگان بزرگسال
ترجمه مقاله