ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الف‏صفر

aleph null, aleph zero, aleph nought

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عدد اصلی هر مجموعه که با مجموعۀ اعداد طبیعی در تناظر یک‏به‏یک است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ