ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اعتبار و درستی‌سنجی

verification & validation, V&V

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعۀ دو مرحله اعتبارسنجی و درستی‌سنجی نرم‏افزار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ