ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات

information

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آنچه به دگرگونی وضعیت در نظام‌های طبیعی و ساختگی یا نشانه‌شناختی می‌انجامد متـ . اطلاع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ