ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات‌کار

information worker

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فردی که با تأمین یا بهره‌گیری از اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ یا انجام کار کمک می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ