ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات عکسی

photographic intelligence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌اطلاعات حاصل از تفسیر عکس که برای بهره‌برداری اطلاعاتی طبقه‌بندی و ارزشیابی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ