ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات امنیتی

security intelligence1, intelligence1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعات مربوط به تهدیدهای امنیتی علیه یک کشور یا حکومت آن که از داخل یا خارج جمع‌آوری شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ