ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات الکترونیکی

electronic information

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعاتی که به‌صورت الکترونیکی نگهداری و عرضه می‌شود متـ . ای ‌ـ ‌اطلاعات e-information
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ