ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات‌آمایی نبردگاه

intelligence preparation ofbattlespace, IPB

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی تحلیلی در انواع عملیات برای کاهش عدم قطعیت در ارتباط با دشمن و محیط و عوارض جغرافیایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ