ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اطلاعات آشکار

open-source intelligence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعاتی حاوی ارزش اطلاعاتی بالقوه که در دسترس عموم قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ