ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطرار

distress 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی که در آن کشتی یا فردِ سوار بر آن با خطر جدی روبه‌روست و نیاز به‌کمک آنی دارد متـ . وضعیت اضطراری 2
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ