ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراب

anxiety

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هیجانی مبهم و ناخوشایند که با بی‌قراری و پریشانی همراه است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ