ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراب شناور

free-floating anxiety

واژه‌های مصوب فرهنگستان

احساس بیم و ناراحتی مزمن که معطوف به هیچ موقعیت یا موضوع خاصی نیست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ