ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اضطراب اَختگی

castration anxiety, castration fear

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اضطراب پسر‌بچه از اخته‌ شدن به ‌دست پدر به ‌دلیل احساسات جنسی نسبت به مادر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ