ترجمه مقاله

اصل همه‌ یا ‌هیچ

all-or-none principle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← قانون همه یا هیچ
ترجمه مقاله