ترجمه مقاله

اصطکاک لغزشی

sliding friction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نیروی اصطکاک بین دو سطحی که بر روی هم می‌لغزند
ترجمه مقاله