ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح

idiom

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زنجیره‌ای از چند واژه که یک واحد معنایی محسوب می‌شود و معنای آن سرجمع معنای واژه‌های سازنده‌اش نیست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ