ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح‌شدگی

terminologization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن واژه یا عبارتی در زبان عمومی به اصطلاح تبدیل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ