ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشک کباب

dripping

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چربی فراوری‌نشده‌ای که در هنگام طبخ غذا از بافت‌های پرچربی یا استخوان‌های گوسفند یا گاو و نیز در هنگام کباب کردن از گوشت خارج میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ