ترجمه مقاله

اشتقاق

derivation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از دو فرایند اصلی در واژه‌سازی که ازطریق آن با افزودن وند به پایه، واژه‌ای تازه‌ ساخته می‌شود
ترجمه مقاله