ترجمه مقاله

اشتقاق

lead 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از قطعات رسانای متصل به الکتروقلب‌نگار که از دو یا چند الکترود متصل به بخش خاصی از بدن تشکیل می‌شود و برای آزمایش فعالیت الکتریکی و پایش تغییرات پتانسیل الکتریکی میان بخش‌های بدن به کار می‌رود متـ .گیرانه
ترجمه مقاله