ترجمه مقاله

اشتقاق تک‌قطبی افزوده

augmented unipolar limb lead

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گیرانۀ تک‌قطبی اندامی متـ . گیرانۀ تک‌قطبی افزوده
ترجمه مقاله