ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتقاق افزودۀ پا

aVF lead

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گیرانۀ تک‌قطبی افزوده‌ای که الکترود مثبت آن به پای چپ متصل می‌شود متـ . گیرانۀ افزودۀ پا، اشتقاق پا، گیرانۀ پا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ