ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اسید برونشتد

Brönsted acid

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← اسید پروتونی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما