ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسم

noun

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از انواع کلمه دال بر فرد یا شیء یا عمل و وضعیت، با قابلیت‌هایی مانند جمع بسته شدن و توصیف شدن با صفت و قرار گرفتن در جایگاه فاعل یا مفعول
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ