ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسم ناشمارا

mass noun, non-count noun, uncountable noun

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اسمی دال بر پدیدۀ غیرقابل‌شمارشی که معمولاً جمع بسته نمی‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ