ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسم شمارا

count noun, countable noun

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اسمی دال بر پدیدۀ قابل‌شمارشی که جمع بسته می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ