ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسم جمع

collective noun

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اسمی با صورت مفرد که بر گروهی از افراد یا اشیا و غیره دلالت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ