ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخراج مایع‏ـ مایع

liquid-liquid extraction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن اجزای محلول مایع در تماس با مایعی نامحلول جدا می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ