ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اساس راه

roadbase

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لایۀ اصلی توزیع بار که بر روی زیراساس و در زیر قشر اساس قرار دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ