ترجمه مقاله

اَریخت 1

amorph 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← جهش اَریخت
ترجمه مقاله