ترجمه مقاله

ارغوانیان

Caesalpinaceae

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تیره‌ای از باقلاسانان، به شکل درخت و درختچه، با گل‌های نامنظم و به‌ندرت منظم و ده پرچم مجزا
ترجمه مقاله