ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارعاب رایانه‌ای

cyberbullying

واژه‌های مصوب فرهنگستان

استفاده از نامۀ الکترونیکی، گپ‌سرا، پی‌جو، تلفن همراه یا انواع دیگر ابزارهای فنّاوری اطلاعات برای ارعاب افراد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ