ترجمه مقاله

ارسالی

outbox

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مکانی برای نگهداری پیام‏نگارهایی که قرار است فرستاده شود
ترجمه مقاله