ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزیابی

grading

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بررسی و سنجش کیفی واحدهای اقامتی و خدماتی و شیوه‌های پخت‌وپز و امکانات رفاهی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ