ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ادغام میدی

MIDI merge

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیب دو یا چند رشته از اطلاعات میدی و تبدیل آنها به یک رشته
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ