ترجمه مقاله

اختلال تیک

tic disorder

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از اختلال‌هایی که ویژگی اصلی آنها پرش یا گرفتگی عضله‌های حرکتی یا صوتی یا هر دوی آنها به‌طور مکرر در طول روز است
ترجمه مقاله