ترجمه مقاله

اختلال تیک گذرا

transient tic disorder

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اختلال تیک که در آن فرد بین 4 هفته تا یک سال روزانه بارها دچار تیک‌های منفرد یا چندتایی می‌شود
ترجمه مقاله