ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اختلال تیک حرکتی یا آوایی مزمن

chronic motor or vocal tic disorder

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اختلال تیک که در آن فرد در مدتی افزون بر یک سال دچار تیک‌های حرکتی یا صوتی شود درحالی‌که دوره‌های توقف تیک از سه ماه تجاوز نکند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما