ترجمه مقاله

اختلال تیک حرکتی یا آوایی مزمن

chronic motor or vocal tic disorder

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اختلال تیک که در آن فرد در مدتی افزون بر یک سال دچار تیک‌های حرکتی یا صوتی شود درحالی‌که دوره‌های توقف تیک از سه ماه تجاوز نکند
ترجمه مقاله