ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احتمالاًمنقرض

possibly extinct

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‌ای که تنها براساس شواهد تاریخی شناخته شده است، ولی به کشف دوبارة آن امید داریم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ