ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتومبیل‌رانی سرعت

motor racing, auto racing, automobile racing, car racing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مسابقۀ سرعتی برای خودروهای تقویت‌شده در مسیری ویژه یا ازپیش‌مشخص‌شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ